Ochrana oznamovatelů

Na základě zákona č. 271/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie zřídil Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, IČ: 70887314, se sídlem Nopova 128/96, 615 00 Brno – Židenice, datová schránka: euzkiv7, dále jen „DSN“, jakožto povinný subjekt, pro plnění povinností vyplývajících z výše uvedených právních předpisů, vnitřní oznamovací systém dále jen „VOS“.

Cílem ochrany je umožnit oznamovatelům protiprávního jednání bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřízeného VOS DSN, případně prostřednictvím externích mechanismů a následně jim zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními včetně ochrany jejich identity.
 

1) Vymezení pojmů:

1. Oznámení – „podání“, které je učiněno fyzickou osobou obsahující informace o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti (10): 
 
 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

2. Práce nebo jiná činnost (ve smyslu ZOO) se rozumí: 
 
 1. zaměstnání,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán,
 6. správa svěřenského fondu,
 7. dobrovolnická činnost,
 8. odborná praxe, stáž, 
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 10. ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

3. Oznamovatel – fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u DSN a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti) nebo uveřejněním (při splnění podmínek uvedených níže), případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

4. Další chráněné osoby – osoby, která spolu s oznamovatelem nesmí být vystaveny odvetnému opatření:
 
 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, 
 2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 4. osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo 
 8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

5. Odvetné opatření – se pro účely ZOO rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo další chráněné osobě může způsobit újmu. Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
 
 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.

6. Uveřejnění oznámení – jedná se o jednu z forem oznámení. Jeho využití je spjato s pravidly, které oznamovatel, chce-li být chráněn, musí dodržet. Jedná se o případy kdy:
 
 1. oznámení bylo učiněno prostřednictvím VOS a ministerstva nebo pouze ministerstva, ale ve stanovených zákonných lhůtách (dle ZOO) nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,
 2. je zde oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 3. vzhledem k okolnostem případu, existuje zvýšené riziko, že v případě oznámení Ministerstvu spravedlnosti bude oznamovatel a další chráněné osoby vystaveny odvetným opatřením.

2) Postup pro oznámení:

 1. Oznámení je možno učinit prostřednictvím těchto vnitřních kanálů DSN:
  1. ústně (osobně) v budově M-Palác na adrese Heršpická 5, 639 00 Brno – Štýřice, a to na základě žádosti oznamovatele, v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení bude vyhotoven záznam, ke kterému se může oznamovatel vyjádřit. Další variantou je, že po dohodě a se souhlasem oznamovatele se zvolí jiný způsob zaznamenání oznámení (např. pořízení audiozáznamu),
  2. písemně na adresu – Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o., M-Palác, Heršpická 5, 639 00 Brno – Štýřice, tato písemnost musí být v zalepené obálce a musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“, vzor pro písemná podání naleznete – zde (odkaz ke stažení dokumentu – Příloha č. 2)
  3. telefonicky na telefonním čísle +420 737 089 635 (Mgr. Marie Blechová, LL.M., příslušná osoba), kdy hovory jsou nahrávány a oznamovatel si je této skutečnosti vědom a s tímto souhlasí,
  4. elektronicky na emailové adrese oznamovatelnop%at%email.cz.
 2. K příslušným oznamovacím kanálům DSN má přístup pouze příslušná osoba, popř. její zástupce. Příslušnou osobou v rámci DSN je Mgr. Marie Blechová, LL.M. Příslušnou osobu v případě čerpání dovolené, dočasné pracovní neschopnosti atp., kdy bude hrozit překročení stanovených lhůt k přijetí a posouzení oznámení se bude zastupovat zaměstnanec Advokátní kanceláře Stejskalová & Blechová.
 3. Oznámení je možno učinit také prostřednictvím externího oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti, který naleznete – zde (hypertextový odkaz - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 4. Oznamovatel je o přijetí oznámení písemně vyrozuměn do 7 dnů do jeho podání, ledaže výslovně požádá, aby ho příslušná osoba o přijetí nevyrozumívala nebo je zřejmě, že by vyrozuměním o přijetí došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
 5. O výsledcích posouzení oznámení je následně vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení. V případě skutkově či právně složitých věcech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát. O tomto bude oznamovatel písemně vyrozuměn.
top