Domov se zvláštním režimem

Poslání domova

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami, které důsledkem svého onemocnění nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klienta, respektuje jeho lidskou důstojnost, směřuje k udržení, případně rozvoji jeho schopností a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Cílová skupina

Cílovou skupinu domova se zvláštním režimem tvoří osoby,

 • které dosáhly 27ti let věku a senioři,
 • s chronickým duševním onemocněním – se zaměřením na osoby s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy stařeckých demencí, osoby po cévní mozkové příhodě s degenerativním onemocněním mozku,
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (nacházejí se v nepříznivé sociální situaci).
 
V nepříznivé sociální situaci se nachází osoby, které mají v důsledku Alzheimerovi choroby či ostatních typů stařeckých demencí, případně s jiným degenerativním onemocněním mozku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, blízkých osob nebo terénních či ambulantních sociálních služeb byly vyčerpány a hrozí tak vyčlenění ze společnosti neposkytnutím potřebné péče.

Hlavní cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je:
 
 1. klient, který si za podpory naší služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prožívá aktivní život dle svých představ
 2. klient, kterému je naše služba poskytována podle jeho individuálních, osobních přání a je mu poskytnuta  podpora při jejich realizaci
 3. klient, který je prostřednictvím naší služby podporován v udržení kontaktu se svými blízkými, přáteli a vrstevníky

Jak probíhá proces postupu přijetí

Poskytované služby

Ubytování

Celková kapacita Domova pro seniory Nopova je 225 lůžek, z toho je 32 jednolůžkových pokojů, 44 dvoulůžkových a 21 pětilůžkových pokojů.

Praní prádla

Domov má vlastní prádelnu pro praní klientského prádla, praní dalšího prádla zajišťuje dodavatelsky.

Rehabilitace

K dispozici je rehabilitace, kterou provádějí odborné fyzioterapeutky. Rehabilitace je zaměřena na udržení pohyblivosti a tím i zlepšení kvality života klientů našich služeb. Vedle fyzioterapie se provádí i léčebný tělocvik formou individuálních i společných cvičení.

Pracovní terapie

V rámci pracovní terapie (aktivizačních činností) je možno se věnovat například pečení, rukodělným pracím, prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik, malování atd. Účast na nabízeném programu je zcela dobrovolná.

Lékařská péče

Respektujeme svobodnou volbu lékaře. Doporučujeme však, aby se zvláště imobilní klienti zaregistrovali u praktického lékaře, který je ochoten do domova docházet. V současnosti do domova 2—3x v týdnu dochází praktický lékař a 1x týdně psychiatr. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni do zdravotnických zařízení.

Ošetřovatelská péče

Je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Služba je poskytována nepřetržitě. Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich klientů, a to jak biologických, tak psychosociálních, kulturních i spirituálních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého klienta.

Dále zajišťujeme

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Dbáme o udržení kontaktu s rodinou a okolím prostřednictvím komunikace, pořádání kulturních a společenských akcí a otevřenosti domova návštěvám
 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťují školené sociální pracovnice a instruktorky sociální péče
 • Každý klient má k dispozici svého klíčového pracovníka

Služby poskytované za úhradu nad rámec uzavřené smlouvy

 • Kadeřnictví
 • Pedikúra
 • Poplatek za televizi a rozhlas
 • Kantýna pro drobné nákupy v hale domova

Klienti si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni klienti i pracovníci.

Kontaktní osoby

Marcela Uhříčková Vedoucí sociální služby +420 776 711 952 uhrickova%at%nop.brno.cz
Bc. Alena Švecová Sociální pracovnice - příjem žádostí + úsek A5 +420 548 321 500/kl. 124 +420 770 137 732 svecova%at%nop.brno.cz
top