Jak požádat o službu

Jak požádat o službu domova se zvláštním režimem

01

Komu je služba poskytována

Domov poskytuje sociální služby osobám s potřebou vysoké míry podpory, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.
02

Předtím než podáte žádost

Zájemce o službu je přijímán do Domova se zvláštním režimem Nopova na základě vyplněné, vlastnoručně podepsané a doručené žádosti. Doporučujeme však před podáním žádosti kontaktovat sociální pracovnici a zjistit si důležité informace o službě. Dle potřeby Vám bude poskytnuto bezplatné sociální poradenství.
03

Dokumenty

Formulář žádosti o přijetí si může zájemce vyzvednout:
  • ​osobně u sociálních pracovnic
  • žádost může být na požádání zaslána e-mailem či poštou
  • žádost je možná stáhnout na našich stránkách níže
Nezbytnou přílohou žádosti je formulář "Posudek o zdravotním stavu" k vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu zájemce (vyplní praktický lékař, v případě hospitalizace zájemce ve zdravotnickém zařízení vyplní ošetřující lékař). V případě zájmu je žadateli předán či zaslán informační leták o poskytované službě, přehled úhrad za poskytování ubytování, stravy, péče, dále kontakt na sociální pracovnici pověřenou jednáním se zájemci.
 
04

Vyplnění žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost s přílohou je možné:
  • zaslat poštou na adresu zařízení
  • zaslat elektronicky na emailovou adresu sociální pracovnice
  • doručit osobně, a to po předem domluveném termínu se sociální pracovnicí
Nedokáže-li se žadatel podepsat, požádá ošetřujícího lékaře o vyplnění "Lékařského posudku" určeného k těmto účelům (tiskopis je možno vyžádat u sociální pracovnice). Následně žadatel zváží, zda je nějaká blízká osoba, která by mu pomohla s jednáním a ošetřením jeho osobních záležitostí.
05

Evidence žadatelů

Po podání žádosti vás bude sociální pracovnice kontaktovat ohledně provedení sociálního šetření. Sociální šetření je prováděno v domácnosti žadatele, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém je žadatel umístěn. Poté posoudí tým pracovníků, zda splňujete podmínky umístění. V případě, že bude vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení bude aktuálně naplněna, zařadíme vaši žádost do evidence žadatelů o sociální službu. O této skutečnosti budete vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo vhodné pro Vaše umístění, kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření.
06

Zamítnutí žádosti

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn., nebudete splňovat podmínky k umístění do Domova pro seniory Nopova, p. o., budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a. V tomto případě vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší nepříznivé situace.
Na místo v domově se bohužel čeká. Naše kapacita je plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra potřebné pomoci a podpory v nepříznivé sociální situaci, nikoliv datum podání žádosti.
07

Upozornění

  1. Není možné podat si žádost do budoucna "pro jistotu", poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.
  2. Po podání žádosti je žadatel povinen do 12 měsíců sdělit, že má o službu stále zájem. Pokud tak neučiní předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z evidence vyřazena.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
25. 11. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 177 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 223 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Vyjádření lékaře o neschopnosti zájemce o službu se podepsat nebo samostatně jednat .pdf 195 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Plná moc .pdf 87 kB Stáhnout

Kontaktní osoby

Marcela Uhříčková Vedoucí sociální služby +420 776 711 952 uhrickova%at%nop.brno.cz
Bc. Alena Švecová Sociální pracovnice - příjem žádostí + úsek A5 +420 548 321 500/kl. 124 +420 770 137 732 svecova%at%nop.brno.cz

Další informace pro žadatele

top